top of page

De directie

Het dagelijkse beleid van de school is in handen van mevrouw  L. Vandeputte

Het schoolteam

Het gemotiveerde lerarenteam bij het begin van het schooljaar.

SJC.jpg

Je kan leraren, leerlingbegeleiders, medewerkers van het secretariaat en de directeur steeds rechtstreeks contacteren via Smartschool.

Sommige leerkrachten vervullen de taak van klassenleraar. Bij hem/haar kan elke leerling of ouder steeds terecht met vragen en problemen in verband met studie, klas of school of de persoonlijke situatie van de leerling. Een gesprek in een sfeer van openheid en vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klassenleraar volgt elke leerling van zeer nabij.


De hulpklassenleraar ondersteunt de klassenleraar en biedt administratieve hulp.

Algemene coördinatie

De directeur wordt ondersteund in de dagelijkse organisatie van het SJC door onze coördinator mevrouw K. De Crée.
 

Ondersteunend personeel

Tot het ondersteunend personeel van het secretariaat behoren de opvoeders en de administratieve medewerkers. Zij zorgen ook voor de schooladministratie, het toezicht en de begeleiding van leerlingen.

Voor algemene vragen kan je terecht op het nummer 02 761 03 80 of via info@sjcwoluwe.be

Mevr.   S. Decat   

Mevr. R. Cludts

Mevr. L. Geijsels

Mevr. M. Salens

Dhr. J. De Bouw

Dhr. J. Stienaers

opvoeder en verantwoordelijke schoolboeken

opvoeder en personeelsadministratie

opvoeder en leerlingenadministratie

opvoedkundig beleid en opvoeder

opvoedkundig beleid

economaat en smartschoolbeheerder

Leerlingenbegeleiding en aanspreekpunt pesten

De cel leerlingenbegeleiding begeleidt leerlingen bij socio-emotionele of studieproblemen of bij grensoverschrijdend gedrag. De leerlingbegeleiders werken nauw samen met het CLB.

leerlingenbegeleider eerste jaar: Meneer S. Verheyden

leerlingenbegeleider eerste en tweede jaar: Mevrouw M. Debruyne

leerlingenbegeleider derde en vierde jaar: mevrouw P. Oplieger

leerlingenbegeleider vierde en vijfde jaar: mevrouw C. De Bremaecker

leerlingenbegeleider vijfde en zesde jaar: mevrouw S. Donckels

 

aanspreekpunt omtrent pesten: via smartschool 'meldpuntpesten' of via meldpuntpesten@sjcwoluwe.be

Preventieadviseur

Erik Nolf

ICT-coördinator

Dhr. D. Roggeman: ictcoordinator@sjcwoluwe.be

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het Sint-Jozefscollege maakt sinds 2002 deel uit van de vzw Sint-Goedele Brussel. De vzw Sint-Goedele Brussel is het schoolbestuur van heel wat scholen in Brussel, het organiserend bestuur van diverse kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang. Deze instellingen zijn verdeeld over 7 pedagogische eenheden.

organogram van het schoolbestuur

Lokaal bestuurscomité

Voor de dagdagelijkse werking delegeert de raad van bestuur van de vzw Sint-Goedele een aantal van haar bevoegdheden naar het lokaal bestuurscomité van de pedagogische eenheid. Het lokaal bestuurscomité is participatief samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, ouders en personeelsleden. Het schoolbestuur wordt erin vertegenwoordigd door de directie van scholen die behoren tot de pedagogische eenheid.

 

Het lokaal bestuurcomité is bevoegd voor diverse aspecten van beheer, beleid en organisatie van de scholen die behoren tot de pedagogische eenheid.

 

Voorzitter van het lokaal bestuurscomité Woluwe is dhr. Matthias Van Holm.

 

Het Sint-Jozefscollege (secundaire school) werkt samen met de volgende scholen:

bottom of page